Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ

10 năm trước

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD tỉnh Phú Thọ được thành lập theo quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2002 của UBND tỉnh Phú Thọ

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch Hội: Vũ Minh Tuấn

Điện thoại của chủ tịch Hội: 0903203687

Phó Chủ tịch Hội Thường Trực: Phan Ngọc Kim

Địa chỉ Hội: 1522 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3240218 ; Fax: 0210 3256036


Công tác xây dựng và phát triển tổ chức:

Số chi hội hiện nay: 13

Số hội viên: 5.614 người trong đó hội viên cá thể: 814 người; hội viên tập thể: 4800 người.

Ban chấp hành hội nhiệm kỳ III (2012 – 2017) gồm 15đ/c là đại diện một số cơ quan/ban/ngành trong tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền:
Hội đã xác định công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm phổ biến, tuyên truyền đến NTD về tôn chỉ mục đích hoạt động Hội, các chính sách, pháp luật về bảo vệ NTD về Đo lường chất luợng, Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, các nghị định hướng dẫn thi hành; tuyên truyền nhân ngày quyền của NTD thế giới 15/3…thông qua các kênh thông tin:

Tuyên truyền trên đài PTTH tỉnh, đài phát thanh thành phố, đài truyền thanh các xã/ phường báo Phú Thọ, các tạp san với 128 tin ngắn, 25 phóng sự.

Bằng 11.200 tờ rơi, 100 pano áp phích trên các tuyến đường trung tâm thành phố, các trường học và khu dân cư…

Tổ chức 106 hội nghị, hội thảo, tư vấn hướng dẫn, thăm quan thực địa cho NTD trên địa bàn thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh với 8251 NTD tham dự.

Khảo sát về nhu cầu của NTD với 5581 phiếu

Phối hợp với Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để phổ biến luật Bảo vệ quyền lợi NTD và giới thiệu các thương hiệu việt uy tín.

Hoạt động của Văn phòng khiếu nại.
Từ 2002 – 2012 đã tiếp nhận và giải quyết được 48 đơn khiếu nại của NTD về chất lượng sản phẩm, hàng nhái, hàng giả, cân thiếu định lượng, hàng kém chất lượng 46 đơn đã được Hội giải quyết bằng hòa giải và được NTD chấp nhận, 02 đơn chuyển cho cơ quan chuyên ngành xử lý.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội.

Triển khai 05 nhiệm vụ KH&CN trong các năm: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 được đánh giá hiệu quả trong công tác bảo vệ NTD. Triển khai 01 Dự án tuyên truyền nâng cao nhận thức cho NTD về rau an toàn giai đoạn 2008 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2013.

Các hoạt động tư vấn, phản biện:
Hội đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật Bảo vệ quyền lợi NTD do Trung ưng Hội BVNTD và Bộ công thương tổ chức; thạm gia xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm của một số doanh nghiệp; Tham gia Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 – 2010 và 2011 – 2015, ban hội nhập kinh tế quốc tế… Tư vấn về sở hữu trí tuệ, giải thưởng Chất lượng Viêt Nam, Tư vấn về đăng ký bản quyền, xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa cho một số doanh nghiệp./.

Các bài viết khác