Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai

10 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 2352/QĐ.CT-UBT ngày 08/8/2003 về việc cho phép thành lập Hội

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai
 Chủ tịch Hội: Phạm Gia Hải

Điện thoại chủ tịch: 
0918016367

Tổng Thư ký Hội: Lê Xuân Trường


Địa chỉ hiện nay: Số 1597 Phạm Văn Thuận, P Thống Nhất, Biên Hòa,
 Đồng Nai

Điện thoại của Hội: 061 3822297 ; 
Fax: 061 3823165


Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai (nay là Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai) (sau đây gọi tắt là Hội) được thành lập theo Quyết định số 2352/QĐ.CT-UBT ngày 08/8/2003 về việc cho phép thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai.

Từ ngày thành lập đến nay. Hội đã thể hiện rõ chức năng là người bạn đồng hành tin tưởng cho mọi người tiêu dùng và các doanh nghiệp cùng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường, từng bước xác định rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm của người tiêu dùng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau Đại hội lần I (nhiệm kỳ 2003 – 2008) Hội đã trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội và công nhận Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ I gồm có 25 đồng chí trong đó Đ/c Phạm Gia Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội, Đ/c Lê Xuân Trường giữ chức vụ Tổng thư ký.

Đại hội lần II ( nhiệm kỳ 2008 – 2013) giai đoạn đánh dấu sự đổi mới và phát triển của Hội. Đại hội lần II đã tổng kết, kết quả hoạt động nhiệm kỳ I đồng thời đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II. Đại hội cũng đã kiện toàn lại Ban chấp hành Hội, thông qua điều lệ mới của Hội.

Năm 2011 Hội đã chủ động xây dựng Đề án nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng cho tổ chức xã hội và đã được UBND tỉnh chấp thuận (Quyết định số 4615/UBND-KT ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai).

Thông qua các công tác này, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai ngày càng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng, sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Trong thời gian sắp tới, để phát huy hơn nữa vai trò của mình, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai sẽ tiến hành các công việc sau:

- Tiếp tục triển khai Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan đến các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại người tiêu dùng;

- Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, thành lập các chi hội ở các địa phương.

- Thành lập Trung tâm hỗ trợ người tiêu dùng trực thuộc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD.

- Xây dựng chương trình phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ NTD trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng.

Các bài viết khác