Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng

10 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo quyết định số 687/Q ĐTC-CTUBND ngày 7 tháng 12 năm 2006.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch Hội: Ông Ngô Thái Chân

Số điện thoại của Chủ tịch:

Địa chỉ Hội: 
14 Chân Văn Tiếp - TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

Điện thoại Hội: 


Email: Hoang671962@yahoo.com 

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh Sóc Trăng là tổ chức tự nguyện của những người quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi của các nhà sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính, hợp pháp.

Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) và Liên hiệp Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng.

Hội có nhiệm vụ
Tập hợp, đoàn kết hội viên, đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho hội viên và người tiêu dùng.

Tham gia đóng góp các chủ trương chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan Nhà nước.

Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết khác