Trung ương Hội

Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam

2 năm trước

Ngày 12/3, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

 

Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam

Nhân dịp này, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên thuộc Đảng bộ, trong đó: 1 đồng chí Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí Huy hiệu 45 tuổi Đảng; 9 đồng chí Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong số các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng thì Chi bộ Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam có đồng chí Đoàn Phương, nguyên Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nay là Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Về công tác của Đảng ủy trong năm 2020, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh – Phó Ban tổ chức và chính sách hội, Liên hiệp hội Việt Nam cho biết, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn tích cực, chủ động bám sát nghị quyết XII của Đảng và Đảng bộ Khối, Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Phối hợp với Đảng đoàn và lãnh đạo các hội ngành tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyên môn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc; thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước; đoàn kết và thu hút trí thức KH&CN tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Đảng ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nhờ vậy, việc đưa nghị quyết và chỉ thị của Đảng vào cuộc sống trong Liên hiệp Hội Việt Nam thuận lợi và đạt kết quả tốt. Sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ ban, ngành Trung ương đã tháo gỡ nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ cơ bản ổn định, giữ vững lập trường tư tưởng và thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, dân tộc, hăng hái tham gia các hoạt động do Liên hiệp Hội tổ chức và trở thành lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế đó là, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng đảng, chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định công tác đảng vụ, chưa quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, do vậy công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng có nơi hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, hầu hết đảng viên là những người có tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Tất cả đảng viên đều được Đảng bộ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Quyết định khen thưởng đối với 12 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 và 62 cá nhân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020. Đề nghị Đảng bộ Khối xếp loại là Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Bằng khen đối với 01 tập thể chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; đối với 05 cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Về phương hướng công tác năm 2021, Đảng ủy và các chi bộ, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đẩy mạnh chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021.

Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh (nếu có) đối với cán bộ, đảng viên; Tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan, tổ chức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của trên.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quyết định số 217-QĐ/TW, quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác