Đóng góp cho Hướng dẫn về Cung cấp thông tin liên quan đến đặc tính phát triển bền vững của sản phẩm

22/09/2016

VINASTAS xin ý kiến các tổ chức, đơn vị, cá nhân về dự thảo Hướng dẫn về Cung cấp thông tin liên quan đến đặc tính phát triển bền vững của sản phẩm

 

Tài liệu tiếng Việt

 

Tài liệu Tiếng Anh


Tài liệu khác