Trung ương Hội

Ban Lãnh đạo Hội

2 năm trước
Ban Lãnh đạo Hội
Chủ tịch: Trần Văn Vinh

Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Phó Đức Sơn

Chánh Văn Phòng: Đặng Văn Tuệ

Điện thoại: 043.8520981


Email: vinastaq@gmail.com

Website: www.vinastas.org

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VỀ TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ VI (2018-2023)

 

Chủ tịch:  Trần Văn Vinh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Phó Đức Sơn

Các Phó Chủ tịch:


TS Vũ Văn Diện

KS Trần Văn Học

KS Lê Thị Cẩm Nhung
Các bài viết khác