Tổ chức trực thuộc, thành viên

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện Công nhận VACI)

1 năm trước

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện Công nhận VACI) được thành lập theo Quyết định số: 06/QĐ HTCCLVN, ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam.  Ngày 08 tháng 7 năm 2019 Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A – 2093. Ngày 03 tháng 10 năm 2019 đến ngày 09 tháng 11 năm 2020 Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động về đủ điều kiện hoạt động công nhận số: 3128/TĐC-HCHQ; 3272/TĐC-HCHQ; 3128/TĐC-HCHQ; 3688/TĐC-HCHQ và 652/TĐC-HCHQ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

Viện Công nhận VACI là tổ chức công nhận bên thứ ba của Việt Nam ra đời trên tinh thần xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ. Hiện nay Viện đang trong quá trình xây dựng triển khai các dịch vụ trong phạm vi được chỉ định, nhằm hỗ trợ các tổ chức trong và ngoài nước với xu thế hội nhập và phát triển quốc tế

Thực hiện các hoạt động công nhận cho tổ chức chứng nhận, phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác 

Viện Công nhận VACI đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 17011, Ban lãnh đạo Viện Công nhận VACI sẽ thực hiện theo kế hoạch và yêu cầu pháp luật của Việt Nam, tham gia hoạt động tại các Tổ chức Công nhận quốc tế và khu vực như: Tổ chức công nhận các phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC), Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC) và Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (PAC), diễn đàn công nhận quốc tế (IAF).

 

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác