Danh bạ

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

 17/04/2013 |  2888

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

 10/04/2013 |  4642

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau được thành lập theo quyết định số: 257/QĐ-CTUB ngày 28/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

 10/04/2013 |  3904

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số: 3744/2002/QD-UBND ngày 08/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

 10/04/2013 |  4325

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 28 tháng12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

 05/04/2013 |  3637

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số: 1018/UB ngày 2 tháng 11 năm 1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

 03/04/2013 |  3054

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 211/QĐ-UB ngày 5/5/1997 của UBND tỉnh Yên Bái. 

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

 03/04/2013 |  3557

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 29/1/1999 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

 03/04/2013 |  3186

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

 03/04/2013 |  2935

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

 03/04/2013 |  3157

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm
Tạp chí Người tiêu dùng

Tạp chí Người tiêu dùng

 23/01/2013 |  7752

Là cơ quan ngôn luận của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Xem thêm