Album hình ảnh

Chương trình Hàng hóa dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng

7 năm trước
Mục đích của chương trình gồm 4 phần.

Thứ nhất, thông tin khách quan cho Người tiêu dùng về chất lượng, mức độ tin cậy của hàng hóa, dịch vụ;

Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng;

Thứ ba, quảng bá, nâng cao vị thế cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ do Doanh nghiệp cung cấp, góp phần xây dựng và nâng cao thương hiệu của hàng hóa, dịch vụ;

Thứ 4, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích, động viên phát triển sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Giới thiệu chương trình

Tải về tại đây

Thư mời Doanh nghiệp tham gia chương trình "Hàng hóa dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng"

Tải về tại đây

Bản đăng ký tham gia chương trình "Hàng hóa dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng"

Tải về tại đây

Phụ lục 1: Tên hàng hóa, dịch vụ tham gia chương trình "Hàng hóa dịch vụ tin vậy vì người tiêu dùng"

Tải về tại đây

Phụ lục 2: Danh mục tài liệu kèm theo Hồ sơ

Tải về tại đây